ALGEMENE VOORWAARDEN SENTINEL BV

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen, alsmede alle door de verkoper aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

2.Een overeenkomst, welke door bemiddeling van een vertegenwoordiger of andere tussenpersoon met koper is aangegaan, bindt de verkoper zodra deze door hem schriftelijk is bevestigd. Heeft de koper echter 14 dagen na de opdracht nog geen schriftelijke bevestiging of bericht anderszins van verkoper ontvangen, dan wordt de verkoper geacht vanaf dat moment te zijn gebonden.

3. Onder ‘verkoper’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van uitgangsmateriaal van sierteeltproducten, het verlenen van diensten en sluiten van transacties met betrekking tot bovengenoemd materiaal, alles in de ruimste zin, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.

4.Onder ‘koper’ wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van de verkoper, alsmede iedere koper, huurder en in algemene zin een ieder met wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot uitgangsmateriaal van sierteeltproducten.

Art.2.Offertes en prijzen

1.Offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de koper aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van koper’s aanvaarding te herroepen.

2.De prijzen zijn exclusief BTW en overeengekomen kosten, waaronder begrepen: kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen.

3.De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro’s.

Art.3.Overmacht

1.Indien ten gevolge van overmacht de levering door verkoper niet kan worden uitgevoerd, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk omtrent de omstandigheden per e-mail, fax of per aangetekende brief informeren. De berichtgeving moet zodanig (tijdig) plaatsvinden dat de koper zo goed mogelijk in staat is zich desgewenst te verzekeren van een vervangende levering.

2.In het geval levering door overmacht is verhinderd, zijn partijen verplicht tot gezamenlijk overleg over de gevolgen hiervan, te weten gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel opschorting.

3.Indien levering door overmacht is verhinderd en partijen komen niet binnen redelijke termijn tot een gezamenlijke keuzebepaling, dan is de verkoper bevoegd de keuze te maken. In het geval de verkoper kiest voor opschorting, zodanig dat de levering plaats vindt meer dan 14 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum, dan is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

4.Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Art.4.Onvoorziene omstandigheden bij koper

1.In geval van onvoorziene omstandigheden – die zo ernstig zijn dat de verkoper, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat het gesloten koopcontract ongewijzigd in stand blijft – zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst.

2.Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich desgewenst tot de rechter wenden.

Art.5.Levering, transport, annulering

1.Levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat het uitgangsmateriaal feitelijk op de overeengekomen plaats aan de koper ter beschikking wordt gesteld.

2.Opgegeven levertijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Is het laatste niet het geval, dan dient bij niet tijdige levering de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.Als tussen verkoper en koper geen afspraken zijn gemaakt, organiseert de verkoper het transport naar beste weten.

4.De kosten van het transport worden de koper in rekening gebracht.

5.Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de Rechter vast te stellen schade. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

6.Indien de koper besteld uitgangsmateriaal afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstneming, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van het uitgangsmateriaal geen andere keuze laat, wordt de order geacht door koper te zijn geannuleerd. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade volgens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7.Bovenstaande bepalingen in dit artikel dienen door beide partijen naar redelijkheid en billijkheid te worden geïnterpreteerd.

Art.6.Verpakking

1.Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen.

2.Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (containers, stapelwagens etc.), die in eigendom blijven van verkoper, worden eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen schoon en in goede staat te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de koper in rekening gebracht. Indien de terugzending echter binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, vindt creditering plaats van enerzijds de in rekening gebrachte kosten van het retourtransport en anderzijds de in rekening gebrachte materiaalkosten, eventueel verminderd met een overeengekomen percentage of bedrag als vergoeding voor het gebruik.

3.De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

Art.7.Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Indien koper gebruik maakt van het recht van opschorting van zijn betalingsverplichting, dan heeft koper de plicht zekerheid van betaling te verschaffen, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de door koper ingediende klacht.

2.Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 1 bedoelde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

3.Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.

4.Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

5.Dit houdt in dat de in verzuim zijnde koper -onverminderd eventuele proceskosten- ter zake van de kosten, veroorzaakt door zijn in verzuim zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.

6.Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door koper vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van dit niet leveren.

Art.8.Klachten

1.Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen onmiddellijk na de vaststelling of in elk geval binnen 72 uur na ontvangst per e-mail, fax of telefoon aan de verkoper te worden gemeld. Elke klacht moet binnen 8 dagen na ontvangst van de producten door koper per aangetekend schrijven worden bevestigd.

2.In afwijking van het bepaalde in lid 1 dienen klachten betreffende onzichtbare gebreken aan het geleverde uitgangsmateriaal onmiddellijk na constatering ervan aan de verkoper te worden medegedeeld en in elk geval zodanig tijdig bij de verkoper per aangetekend schrijven te zijn ingediend dat deze in staat is de juistheid van klachten te (doen) onderzoeken of -indien mogelijk- het geleverde terug te halen.

3.De klachten dienen ten minste te bevatten:
1.een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
2.opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de door verkoper geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.

4.Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door koper worden afgekeurd en koper en verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een beroep doen op een onafhankelijke officieel erkende deskundige, die een expertiserapport opmaakt.

5.De kosten van het deskundigenadvies zijn, als de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.

6.Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door koper van de gehele levering.

7.Op de koper rust de plicht de hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een eventueel geconstateerd tekort onmiddellijk na ontvangst van die partij aan verkoper te melden.

Art.9.Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

1.Verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van de Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. Verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.

2.Verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.

3.De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.

4.Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen door of namens de verkoper alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van verkoper.

Art.10.Eigendomsovergang en risico

1.Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaan het eigendom van en het risico voor de producten op de koper over op het moment van levering volgens art.5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.

2.Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich de eigendom van de producten voor. Alsdan gaat de eigendom op de koper over zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.

3.Indien verkoper na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, die hem goede grond geven te vrezen dat koper zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, dan is de verkoper bevoegd om:
1.de levering van de producten uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft of
2.de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door koper niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft, nverminderd het recht van verkoper om de hierdoor ontstane schade op koper te verhalen.

Art.11.Kwekersrechtelijke of contractuele bescherming van originele rassen

1.Uitgangsmateriaal van rassen behorende tot de sierteeltsector, die door in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet voor vermeerdering of verhandeling worden gebruikt.

2.De aldus beschermde rassen worden door de verkoper aangeduid met “R” of “P”.

3.Het geleverde uitgangsmateriaal mag door koper slechts worden gebruikt voor de teelt van snijbloemen en/of andere gerede sierteeltproducten op het bedrijf van koper.

4.Verkoper is gerechtigd om het bedrijf van koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door verkoper geleverde uitgangsmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. Verkoper zal koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.

5.Het gerede product, afkomstig van het aan de koper geleverde uitgangsmateriaal, mag door koper uitsluitend worden verkocht onder de betreffende (ras)naam en eventuele merknaam.

6.Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de houder van het kwekersrecht.

7.Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant aan de houder van het kwekersrecht afstaan.

8.Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant in het beschermde ras de toestemming behoeft van de kweker(s) van het ‘moederras’ om de mutant te exploiteren.

9.Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met betrekking tot het ‘moederras’ om de navolgende handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en plantedelen) te verrichten, te weten:
1.voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerderen);
2.conditioneren ten behoeve van de vermeerdering;
3.te koop aanbieden;
4.verkopen of op andere wijze in de handel brengen;
5.uitvoeren;
6.invoeren;
7.opslaan voor een van de hierboven onder a. en f. genoemde doeleinden.

Art.12.Geschillen

1.Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2.Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen verkoper en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd.

Art.13.Slotbepaling

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.